Cyflwyniad

Diffiniad cyfreithiol ‘gofalwr di-dâl’ yw person o unrhyw oedran sy’n gofalu am oedolyn neu blentyn anabl, ond sydd ddim yn derbyn tâl am hynny heblaw am lwfansau i ofalwyr. Term arall sy’n cael ei ddefnyddio yn aml i ddisgrifio’r amgylchiadau hyn yw ‘gofal anffurfiol’.

Does dim math ‘nodweddiadol’ o ofalwr. Mewn gwirionedd, gall pobl ifanc, oedolion ifanc, rhieni, oedolion o oedran gweithio a phobl hŷn oll fod yn ofalwyr. Yn y bôn, mae person yn ofalwr os yw’n gofalu am aelod o’r teulu, partner neu ffrind sydd mewn angen oherwydd eu bod yn dost, yn fregus neu gydag anabledd.

Mae bod yn ofalwr di-dâl yn gallu bod yn heriol. Dyma pam mae’n bwysig bod pobl yn gwrando arnyn nhw ac yn eu deall, a pham mae’n bwysig bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael iddyn nhw ynghyd â chyngor a gwasanaethau, fel grwpiau cymorth.

Trwy ymchwil a gweithio gyda gofalwyr di-dâl ledled y rhanbarth, gallwn ni greu darlun o sut gallai gofalwyr di-dâl fod yn teimlo.

Y gofynion a’r problemau mwyaf cyffredin yn ôl gofalwyr yw:

  • Mynediad hawdd at bwynt canolog o wybodaeth a chyngor cyfoes sy’n hawdd eu deall.
  • Grwpiau cymorth a seibiannau er mwyn ymlacio a mwy o amser rhydd i ofalwyr ifanc gyda ffrindiau ac i gymdeithasu
  • Ennyn parch, cyfathrebu a sylw gan weithwyr proffesiynol
  • Gwella’r ymwybyddiaeth o’r rôl ofalu fel bod cymdeithas a gweithwyr proffesiynol yn deall yr heriau mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu
  • Mwy o gymorth ymarferol ac emosiynol i leddfu pwysau a gwella iechyd a lles
  • Mwy o gyllid ac adnoddau
  • Cludiant hygyrch ac am bris disgownt
  • Hyfforddiant a gweithdai priodol i helpu gofalwyr wrth eu rôl ofalu.
  • Gwell ymwybyddiaeth a mwy o asesiadau o ofalwyr

Mae gwybodaeth fel hon yn ein helpu ni i ddeall sut mae modd rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr di-dâl.

P’un a ydych chi’n ofalwr di-dâl, yn weithiwr proffesiynol, yn aelod o’r teulu neu’n ffrind, bydd yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar y dudalen hon am ein cynnydd a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Creu amgylchedd cefnogol i ofalwyr ifanc ym Merthyr Tudful.

Mae sawl her i fod yn ofalwr ifanc. Yn ystod pandemig COVID-19, mae 'Prosiect Hyder' Barnardo’s wedi rhoi cymorth i'r bobl ifanc hyn mewn sawl ffordd.

Darllenwch ragor

Pecyn gwybodaeth i Hyrwyddwyr Gofalwyr

Yn y canllaw A-Y hwn mae’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau cymorth i ofalwyr a phreswylwyr sy’n byw yn y rhanbarth.

Lawrlwytho

Dewch i adnabod Kay

Fy enw i yw Kay Tyler ac rydw i’n gynrychiolydd gofalwyr ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarth ers dros ddwy flynedd.

Mae fy mhrofiadau personol wedi fy helpu i ddeall a gwerthfawrogi pa mor bwysig yw cynnwys gofalwyr di-dâl yng ngwaith ein Bwrdd, gan ddefnyddio ein lleisiau, ein safbwyntiau a'n profiad byw i helpu i gynllunio, gwella a datblygu'r gwasanaethau rydyn ni’n eu defnyddio.