Cyflwyniad

Oherwydd gwell amodau byw ac iechyd gwell trwy gydol oes unigolyn, mae disgwyliad oes yng Nghwm Taf Morgannwg yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, i lawer o bobl, henaint ni ddaw ei hun a gall unigrwydd, arwahanrwydd a phroblemau iechyd mwy cymhleth oll fod yn heriau. Rydyn ni’n gwybod bod pobl hŷn yn gwerthfawrogi eu hannibyniaeth a’u gallu i fyw ar eu pen eu hun, mor hir ag y gallan nhw. Ein rôl ni yw sicrhau bod pobl hŷn yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnyn nhw er mwyn byw bywydau iach, hapus ac annibynnol. Mae’n bwysig eu bod yn teimlo bod llais gyda nhw a’n bod yn gwrando ar y llais hwnnw.

Ein rôl

Ein rôl ni hefyd yw sicrhau bod pobl hŷn yn gwybod sut i ddweud wrthym ni am unrhyw broblemau maen nhw’n eu hwynebu, a sut gallwn ni wella neu newid y gwasanaethau a’r cymorth rydyn ni’n eu cynnig.

I ddeall pa gymorth sydd ei angen, rydyn ni’n gweithio gyda phobl hŷn a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi er mwyn creu gwasanaethau gwell.

Trwy’r Cronfeydd Trawsnewid a’r Cronfeydd Gofal Integredig, rydyn ni eisoes wedi cyllido nifer o brosiectau sy’n newid iechyd a gofal cymdeithasol er gwell.

Gallwch ddarllen amdanyn nhw isod.

Adeiladu llun

Trwy ymchwil a gweithio gyda sefydliadau sy’n cynrychioli pobl hŷn ledled y rhanbarth, gallwn ni greu darlun o sut mae pobl hŷn ledled y rhanbarth yn teimlo.

Yn ôl ein canfyddiadau, mae pobl hŷn:

  • yn gwerthfawrogi eu hannibyniaeth a’u gallu i fyw yn eu cartrefi eu hunain
  • yn disgwyl i iechyd a gofal cymdeithasol weithio gyda’i gilydd i gydlynu eu gofal
  • angen gwybodaeth a chyngor o ansawdd da
  • eisiau cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi gan y gweithwyr proffesiynol os ydyn nhw’n ofalwr
  • yn gwerthfawrogi argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus, rhwydweithiau cymdeithasol, canolfannau dydd a chyfleusterau cyhoeddus fel llyfrgelloedd fel man cyfarfod
  • yn gallu colli eu hyder yn dilyn colli rhywun, salwch neu eiddilwch ayyb.
  • eisiau teimlo’n rhan o’u cymuned a theimlo’n ddiogel
  • eisiau mwy o ddewis o ran tai a llety
  • eisiau gwell mynediad at gymorth cymunedol

Mae’r fath wybodaeth yn ein helpu i ddeall sut gellir rhoi cymorth i bobl hŷn a’u helpu i fyw’n annibynnol mor hir â phosibl.

P’un a ydych chi’n berson hŷn, yn aelod o’r teulu neu’n ffrind, neu’n rhywun sy’n cefnogi pobl hŷn, bydd yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar gael ar y dudalen hon am ein cynnydd a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Byw gyda dementia

Rydym ni’n gwybod y gall byw gyda dementia fod yn heriol. Darllenwch am sut rydym ni’n cefnogi pobl gyda’r cyflwr ledled y rhanbarth.

Darllen mwy

Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein Rhaglen Trawsnewid yn dod â phobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd er mwyn gwella gwasanaethau i bobl.

Hanesion am sut mae pobl hŷn yn cael eu cefnogi

Cefnogi Mr Jones

Ar ôl dioddef gyda haint ar y frest, roedd angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol ar Mr Jones i aros yn iach gartref.

Mynd i’r dudalen

Bod yn gyfaill i bobl hŷn sy'n byw yng Nghwm Taf

Mae Kelly yn treulio ei hamser yn ffonio pobl am sgwrs, neu'n cynnig cymorth i bobl fel siopa neu gasglu presgripsiynau.

Darllenwch ragor