Cyflwyniad

Mae iechyd meddwl yn gallu bod yn gymhleth iawn ac mae profiad pob unigolyn o broblemau iechyd meddwl yn wahanol. Pan fydd pobl yn ei chael hi’n anodd gyda’u hiechyd meddwl, mae hyn yn gallu effeithio ar bob agwedd ar eu bywyd, gan gynnwys eu hiechyd corfforol, perthnasau, addysg, hyfforddiant a gwaith. Mae sefydliadau ledled ardal Cwm Taf Morgannwg yn cydweithio i ddod o hyd i ffyrdd o wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc, oedolion o oedran gweithio a phobl hŷn. Mae hyn yn cynnwys gwella systemau er mwyn darparu gwell gwasanaethau sy'n hawdd eu cyrraedd ac yn agored i bawb. Er mwyn gwella gwasanaethau a chymorth i bobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl, mae cynllun o'r enw Law yn Llaw at Iechyd Meddwl wedi cael ei greu. Gallwch chi ddarllen amdano yma.

Mae'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn dweud wrthym pa wasanaethau a chymorth sydd eu hangen ar bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

  • Strategaeth glir ar gyfer iechyd meddwl a lles ar waith i ymateb i bandemig COVID-19 sy’n helpu pobl i oresgyn problemau sy’n ymwneud ag ofn, pryder, iselder ac anobaith y gallen nhw fod wedi eu datblygu yn ystod y cyfnod clo
  • Rhagor o wybodaeth am gymorth a chyngor, yn enwedig ar lefel leol mewn cymunedau
  • Rhagor o wasanaethau ac apwyntiadau ar gael i bobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl, er mwyn iddyn nhw gael cymorth a thriniaeth cyn gynted â phosib
  • Rhagor o wasanaethau ataliol sy’n gwella gwytnwch mewn cymunedau

Mae gwybodaeth o’r fath yn ein helpu ni i ddeall sut gallwn ni helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl i gymryd rhan a chael eu grymuso, a sut gallwn ni roi mwy o ddewis a rheolaeth iddyn nhw.

P’un a ydych chi’n byw gyda phroblem iechyd meddwl, yn aelod o’r teulu, yn ffrind, neu’n rhoi cymorth i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl, bydd y dudalen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a sut gallwch chi gymryd rhan.

Cael cymorth iechyd meddwl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf

Mae’r pandemig wedi effeithio ar bob un ohonom ni, ac mae llawer o bobl yn pryderu am eu hiechyd meddwl a’u lles.

Yma, mae gwybodaeth am y gwasanaethau sy'n lleol i chi.

Mynd i’r wefan

Straeon am sut mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn cael eu cefnogi

Cysylltu Cymunedau

Mae Pat wrth ei bodd â boreau coffi a bingo. Darganfyddwch sut mae'r gwasanaeth Cysylltu Cymunedau wedi gwella ei hiechyd meddw

Darllenwch ragor