Cyflwyniad

Mae’r term ‘anabledd dysgu’ yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio nifer o wahanol gyflyrau. Gall pobl gyda’r un anabledd dysgu brofi’r anabledd dysgu hwnnw mewn ffordd wahanol.

Mae’n bwysig bod pobl gydag anableddau dysgu yn teimlo bod pobl wir yn gwrando arnyn nhw a’u bod yn rhan o bethau, ac mae’n bwysig hefyd fod rheolaeth gyda nhw dros eu bywyd eu hunain ac opsiynau.

Mae ein gwaith ni yn canolbwyntio ar weithio gyda sefydliadau a phobl gydag anableddau dysgu ledled y rhanbarth i ystyried sut gellid gwella cymorth a gwasanaethau i’r bobl sy’n eu derbyn.

Mae’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yn dweud wrthym ni sut mae pobl gydag anableddau dysgu am weld gwasanaethau’n cael eu gwella.

Dyma rai o’r awgrymiadau:

  • Gwybodaeth hawdd ei darllen ar gael iddyn nhw mewn modd amserol. Hoffen nhw wybod hefyd ble y gallan nhw ddod o hyd i wybodaeth.
  • Bod yn rhan o’r penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw fel bod modd iddyn nhw ddweud eu dweud a rhannu eu barn.
  • Mwy o gyfleoedd, a dewisiadau o ran cyfleoedd yn ystod y dydd, gyda ffocws arbennig ar gyflogaeth arloesi, gwirfoddoli ac opsiynau addysg, fel eu bod yn teimlo’n rhan o’r gymuned
  • Mwy o gyfleoedd ar gyfer cyswllt cymdeithasol, ar lein ac wyneb yn wyneb, er mwyn creu rhwydweithiau cymorth, gwneud gweithgareddau newydd a meithrin sgiliau newydd
  • Canllawiau ar gyfer byw’n annibynnol a byw â chymorth, er mwyn galluogi/hwyluso asesiadau risg personol i denantiaid, yn lle defnyddio mesurau cyffredinol. Bydd hyn yn sicrhau bod teimlad cryfach o berchnogaeth a rheolaeth gyda nhw dros eu bywydau eu hunain
  • Adolygiad o amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus fel bod hyblygrwydd gyda nhw i fynd i apwyntiadau rheolaidd
  • Cyfleoedd a sgiliau i wneud ffrindiau ‘go iawn’ all fod yno iddyn nhw pan fydd yn galed arnyn nhw, gan gynnwys ffrindiau mewn ardaloedd eraill
  • Mwy o gyfleoedd i fod yn rhan o’r gymuned, a fyddai’n eu helpu i deimlo’n fwy hyderus ac yn gyfforddus yn eu cymuned
  • Sefydlu Siarter Anableddau Dysgu ledled y rhanbarth fel bod eu llais yn gryfach
  • Darparu mwy o hyfforddiant ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac anableddau ledled y rhanbarth

Mae gwybodaeth o’r fath yn ein helpu i ddeall sut gallwn ni helpu pobl gydag anableddau dysgu i gymryd rhan a chael eu grymuso, a sut gallwn ni roi mwy o ddewis a rheolaeth iddyn nhw.

P’un a ydych chi’n byw gydag anabledd dysgu, yn aelod o’r teulu / ffrind, neu’n cefnogi pobl ag anableddau dysgu, bydd y dudalen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a sut gallwch chi gymryd rhan.

Fy niwrnod i, Fy ffordd i!

Mae'r Siarter yn dal gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau yn atebol i bobl sy'n byw gydag Anableddau Dysgu.

Darllenwch ragor

Darllenwch am y Siarter Anabledd Dysgu newydd

Mae'r Siarter yn dal gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau yn atebol i bobl sy'n byw gydag Anableddau Dysgu.

Mynd i’r wefan

Beth sy’n bwysig i fi?

Mae'r prosiect Beth Sy’n Bwysig i Fi yn ddull o ddewis blaenoriaethau i wasanaethau ar gyfer pobl ag anabledd dysgu, eu rhieni a'u gofalwyr ar draws Cwm Taf Morgannwg, a hynny trwy gydweithio.

Darllenwch ragor

Darllenwch sut mae pobl ag anableddau dysgu yn cael eu cefnogi ar draws Cwm Taf Morgannwg isod.

Caredigrwydd yn ystod y cyfnod clo

Beth yw caredigrwydd i breswylwyr ledled y rhanbarth?

Gwyliwch y ffilm yma