Pam ydyn ni’n gwneud hyn?

Mae gan bobl sy’n byw yn ein cymunedau fywydau gwahanol, profiadau gwahanol, straeon gwahanol i’w hadrodd ac anghenion gwahanol. O gofio hyn, ni ddylid cael agwedd ‘un maint i bawb’ at ymgysylltu cymunedol.

Dan arweiniad Jenny Mushiring’ani Monjero, ein Cydlynydd Ymgysylltu a Chydgynhyrchu Rhanbarthol, bydd ein gweithdai’n edrych ar y ffyrdd gorau o greu llwyfannau ble gall pobl godi’u llais, cael eu derbyn a’u gwerthfawrogi er mwyn iddyn nhw allu gwneud gwahaniaeth i ddyfodol y prosiectau a’r gwasanaethau y byddan nhw’n eu defnyddio.

Bydd cyfle i glywed astudiaethau achos, rhannu’r hyn a ddysgwyd ac ymgymryd â gweithgareddau i ddarganfod y dulliau gorau gyda’n gilydd.

Nodwch os gwelwch yn dda fod yr hyfforddiant hwn wedi’i gyllido’n llawn i bob sy’n byw ac yn gweithio mewn gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. 

Gweithdai ar-lein yn dod i'r amlwg.

Gweithdy 1: Sgyrsiau Ystyrlon

Yn y gweithdy hwn byddwn ni’n archwilio pwysigrwydd cael sgyrsiau ystyrlon, ac yn edrych ar iaith a chwalu jargon a chefnogi pobl cyn sgwrs, yn ystod sgwrs ac wedyn.

Edrychwch ar y cyflwyniad o'r hyfforddiant yma.

Gweithdy 2: Adeiladu ymddiriedaeth

Yn y gweithdy hwn byddwn ni’n edrych ar thema ymddiriedaeth, ac adeiladu perthynas dda, gynaliadwy gyda’r bobl rydyn ni’n ymgysylltu â nhw.

Cyflwyniad o'r digwyddiad hwn yn dod yn fuan

Gweithdy 3: Ysbrydoli gweithredu cadarnhaol

Yn y gweithdy ar lein hwn byddwn ni’n archwilio pwysigrwydd ysbrydoli gweithredu cadarnhaol gyda’n gilydd, gan gynnwys gweithio gyda phobl yn ein cymuned i greu newidiadau cadarnhaol.

Cyflwyniad o'r digwyddiad hwn yn dod yn fuan

Gweighdy 4: Cau'r ddolen

Yn y gweithdy hwn byddwn ni’n trafod pwysigrwydd adborth a pharhau i roi gwybodaeth i’r bobl fu’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau am yr effaith mae’u cyfraniad yn ei gael ar greu a gwella gwasanaethau.

Cyflwyniad o'r digwyddiad hwn yn dod yn fuan

Gofyn am becynnau offer ymgysylltu

Hoffech chi gynnal eich digwyddiadau ymgysylltu eich hunan? Rydym wedi datblygu pecyn offer sy’n cynnwys ystod o weithgareddau. Gallwch anfon e-bost gyda’r gair ‘toolkit’ gydag ychydig mwy o wybodaeth atom at hello@ctmregionalparthetnershipbo

E-bostiwch