Rydym ni’n angerddol am sicrhau’r canlyniadau iechyd a lles gorau i’n cymunedau. Darllenwch ragor amdanom ni isod.

Luke Takeuchi

Luke Takeuchi

Is-gadeirydd a Phrif Weithredwr RHA Wales

Luke Takeuchi

Close

Caewch

Rydw i’n gweithio yn y sector tai cymdeithasol ers 18 mlynedd ar draws llywodraeth leol ym maes digartrefedd ac yna yn y sector cymdeithasau tai. Yn Lloegr, treuliais 8 mlynedd yn gweithio i un o gymdeithasau tai mwyaf y DU, sef Places for People. Yn 2014, ymunais â Chymdeithas Tai RHA Wales  fel Cyfarwyddwr (sef Rhondda Housing Association gynt), a des i’n Brif Weithredwr arni 2018. Rydw i wedi ymuno â’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol oherwydd fy mod i’n angerddol am wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac am wella partneriaethau a chyfleoedd rhwng iechyd, tai a gofal cymdeithasol.
Rachel Rowlands

Rachel Rowlands

Prif Swyddog Gweithredol, Age Connects Morgannwg

Rachel Rowlands

Close

Caewch

Fi yw Prif Swyddog Gweithredol Age Connects Morgannwg, sef elusen ranbarthol sy'n gweithio gyda phobl hŷn sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful. Rydw i wedi bod yn y swydd hon ers 2005.  Yn ogystal â hynny, rwy’n Gyfarwyddwr Anweithredol Age Connects Wales, sef elusen gofrestredig sy'n gweithio ledled Cymru trwy brosiectau a gwasanaethau partneriaeth genedlaethol.  Yn 2017, cefais fy ethol yn Gynrychiolydd Cenedlaethol y Trydydd Sector i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg, a dod yn Gadeirydd ym mis Mai 2018 a chael fy ailethol yn Gadeirydd am y drydedd flwyddyn ym mis Mai 2020.  Rydw i hefyd yn Arweinydd Partneriaethau Cenedlaethol y Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) ac yn Arweinydd y Llif Gwaith Diogelu ar gyfer Rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu’r rhanbarth.
Sarah Mills

Sarah Mills

Pennaeth yr Uned Gomisiynu Rhanbarthol

Sarah Mills

Close

Caewch

Rydw i a fy nhîm yn cefnogi trefniadau llywodraethu’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ac yn cydlynu cyfarfodydd ac agendâu. Rydym ni hefyd yn cydlynu ffrydiau cyllid gan gynnwys y Gronfa Gofal Integredig a’r Gronfa Drawsnewid. Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn dod ag ystod o bartneriaid ynghyd ar draws y maes iechyd a gofal cymdeithasol i gynllunio gwasanaethau integredig, er mwyn gwella gwasanaethau i bobl sy’n byw yn ardal Cwm Taf Morgannwg. O wneud hynny, gallwn ni rannu arfer gorau a dysgu. Mae ffocws o’r newydd ar gyflawni pethau ar y cyd ac ar drafod â dinasyddion, fel bod llais dinasyddion yn cael ei barchu a’i glywed.
Mike Slator

Mike Slator

Cynrychiolydd y Sector Annibynnol

Mike Slator

Close

Caewch

Rwy'n eistedd ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol fel cynrychiolydd y sector annibynnol, ac yn adrodd yn ôl i'r sector trwy Fforwm Gofal Cymru, lle mai fi yw cynrychiolydd RhCT/Merthyr Tudful ar Gyngor Fforwm Gofal Cymru. Yn fy ngyrfa broffesiynol, rydw i wedi gweithio cyfrifydd siartredig yn y DU a thramor. Roeddwn i’n berchen ar gartref gofal yn Aberdâr ac yn ei weithredu am 30 mlynedd a mwy.   -----------------------------------------------------------------
Y Cynghorydd Huw David

Y Cynghorydd Huw David

Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Huw David

Close

Caewch

Cefais fy ethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Hydref 2016 ar ôl gwasanaethu fel y Dirprwy Arweinydd ers 2015. Cefais fy mhenodi'n Aelod o’r Cabinet am y tro cyntaf yn 2008. Fi yw Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Llywydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Trwy'r rôl genedlaethol hon, rwy'n aelod o Grŵp Cyfeirio Arbenigol Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) ac o Grŵp Cynghori Gweinidogol y Grŵp Llywio Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant.