Cyflwyniad

Rydym ni’n gwybod y gall byw gyda Dementia fod yn heriol iawn ac yn ynysig, nid yn unig i’r person gyda Dementia ond i’w anwyliaid hefyd.

Bydd profiad pobl o Dementia yn amrywio. Dyna pam mae’n bwysig eu bod yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth, y cyngor a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw, a’u bod yn teimlo bod pobl yn gwrando arnyn nhw.

Ein Canfyddiadau

O’r adroddiad hwn, gallwn weld yr heriau niferus mae pobl gyda Dementia yn eu hwynebu.

Yn ôl ‘Codi ein Llais’, prosiect oedd wedi casglu barn gan bobl hŷn (gan gynnwys y rhai sy’n byw gyda Dementia) yn ystod y cyfnod clo cyntaf yn ystod COVID-19:

  • Mae pobl yn teimlo’n ynysig, ac maen nhw am ddefnyddio gwasanaethau lle gallan nhw gael sgyrsiau cyfeillgar, cymorth a chyngor.
  • Hoffen nhw ddeall sut i gysylltu â ffrindiau a theulu ar lein, ond wrth aros yn ddiogel rhag sgamwyr ar yr un pryd.
  • Maen nhw am deimlo eu bod o ddefnydd i’w cymunedau lleol a dod i adnabod pobl iau
  • Maen nhw am dderbyn rhagor o wybodaeth a chyngor mewn ffyrdd gwahanol, gan gynnwys yn y post a thros y ffôn.
  • Maen nhw am weld prosiectau’n cael eu creu sy’n eu helpu i fwynhau bywyd, fel dod o hyd i hobïau newydd neu gwrdd â phobl newydd
  • Maen nhw am weld adolygiad o amserlenni bysiau a threnau ledled y rhanbarth, fel ei bod yn haws iddyn nhw ddefnyddio gwasanaethau.

Mae gwybodaeth fel hon yn ein helpu i ddeall sut i greu a gwella gwasanaethau i bobl gyda Dementia.

Nod y dudalen hon yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a ffyrdd o gymryd rhan.

Cynllun Gweithredu Dementia

Darganfyddwch sut rydym ni’n cynllunio gwasanaethau i bobl sy'n byw gyda dementia yma a sut rydym ni’n eu cyllido.

Darllenwch ragor