Cyflwyniad

Mae angen i ni sicrhau bod plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn byw bywydau diogel, iach a chyflawn, a'u bod yn gallu cyflawni eu potensial llawn. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed, bod rhywun yn gwrando arnynt, yn gweithredu arnynt ac yn ymateb iddynt p'un a wneir newidiadau ai peidio.

Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i adeiladu cymunedau cryf a gwydn fel y gall Cwm Taf Morgannwg fod yn lle gwych i dyfu i fyny, mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn wynebu heriau.

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth blant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth?

Efallai y byddwch chi’n clywed pobl yn cyfeirio at ‘blant neu bobl ifanc ag anghenion cymhleth’. Diffiniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 o’r grŵp hwn yw plant a phobl ifanc rhwng a 25 oed ac sydd â hawl i dderbyn gwasanaethau o hyd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Plant ag anableddau a / neu salwch
 • Plant sydd wedi cael profiad o fod mewn gofal
 • Plant sydd angen gofal a chymorth
 • Plant sydd mewn perygl o orfod derbyn gofal
 • Plant ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol

Ein Canfyddiadau

Er mwyn deall yn iawn beth sydd ei angen ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, rydym ni am sicrhau eu bod yn cymryd rhan lawn yn ein gwaith, ac yn gallu gweithio gyda ni i greu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw.

Er enghraifft, roedd prosiect ‘Codi ein llais’, a ddylanwadodd ar yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, wedi dangos i ni yr hoffai plant a phobl ifanc:

 • Cefnogaeth bellach i adeiladu gwytnwch / iechyd meddwl a lles
 • Mwy o ‘fannau diogel’ lle mae modd treulio amser gyda ffrindiau a’u cymuned, a chael help a chymorth
 • Cyfleoedd i roi cynnig ar bethau newydd i feithrin sgiliau ymarferol a bywyd ar gyfer y dyfodol
 • Gwell cyfathrebu a mwy o wybodaeth yn cael ei rhannu, fel y gallan nhw gadw mewn cysylltiad a chael gwybodaeth gywir a dibynadwy
 • Cael dweud a dweud, a chwarae rhan lawn mewn penderfyniadau ac ymgynghoriadau
 • Gwell cefnogaeth i wneud ffrindiau, cadw a ffrindiau a chryfhau perthnasau â ffrindiau

Mae gwybodaeth fel hyn yn ein helpu i ddeall sut i greu dyfodol gwell a mwy disglair i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Nod y dudalen hon yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a ffyrdd o gymryd rhan.

Hanesion am sut mae plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi

Diwrnod creadigrwydd iechyd meddwl a lles yng Nghymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Cafodd plant a phobl ifanc eu gwahodd i gymryd rhan mewn diwrnod creadigol yng Nghymdeithas Gymunedol Gilfach Goch. Aethon nhw ati i greu ffilmiau, ysgrifennu caneuon a chreu dyluniadau i ddangos beth

Darllenwch ragor

Rhoi cyfle i bobl ifanc gael ychydig o hwyl yn ystod pandemig.

Yr haf diwethaf, helpodd miloedd o sesiynau chwarae â chymorth i gefnogi pobl ifanc a phlant sy'n agored i niwed i ddatblygu eu sgiliau emosiynol a chorfforol.

Darllenwch ragor

Cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o les emosiynol gwael.

Ariannu Campfa Werdd wedi gwneud gweithgareddau awyr agored yn bosibl i bobl gyda lles emosiynol gwael neu bobl mewn perygl o ddioddef o hynny.

Darllenwch ragor