Cyflwyniad

Mae awtistiaeth yn gyflwr gydol oes ac yn anabledd cudd, felly mae'n anodd ei ddiffinio. Mae awtistiaeth yn effeithio ar blant ac oedolion, ac mae pobl yn cael profiadau gwahanol ohono.

Er enghraifft, mae’n bosib na fydd angen fawr o gymorth neu unrhyw gymorth o gwbl ar rai pobl gydag awtistiaeth, ac efallai y bydd angen cymorth gan riant neu ofalwr bob dydd ar bobl eraill. Mae sbectrwm eang o awtistiaeth, ac mae’r cymorth iawn, ar yr adeg iawn, yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl.

Rydyn ni am wella’r gwasanaethau awtistiaeth i bobl gydag awtistiaeth a'u teuluoedd. Rydyn ni hefyd am wneud yn siŵr bod gwell ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o awtistiaeth mewn cymdeithas yn ehangach. Bydd hyn yn helpu i wella lles pobl gydag awtistiaeth. I wneud hyn, mae angen i ni wneud yn siŵr bod pobl gydag awtistiaeth yn cael eu cynnwys a’u bod nhw’n cyfrannu at benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Yn ogystal â hynny, mae angen i ni sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu cynrychioli a’u clywed.

Ein canfyddiadau

Trwy weithio gyda’n partneriaid a phobl gydag awtistiaeth, rydyn ni’n gwybod bod y prif broblemau mae pobl gydag awtistiaeth yn eu hwynebu’n cynnwys:

  • Problemau emosiynol fel gorbryder a dicter
  • Datblygu sgiliau cymdeithasol a sgiliau bywyd pob dydd
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a hamddenol
  • Cael asesiadau diagnostig i oedolion
  • Ymdopi ag ymddygiad niweidiol neu drallodus

Er mwyn deall yn iawn beth sydd ei angen ar bobl gydag awtistiaeth a’u teuluoedd, rydyn ni am sicrhau eu bod nhw’n cymryd rhan lawn yn ein gwaith, ac yn gallu gweithio gyda ni i greu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw.

Nod y dudalen hon yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a ffyrdd o gymryd rhan.

Bydd Llywodraeth Cymru yn lansio Cod Ymarfer ar ddarparu gwasanaethau awtistiaeth yn 2021. Darllenwch hwn yma.

 

 

Y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

Nod y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yw gwella bywydau pobl gydag awtistiaeth yng Nghymru.

Mynd i’r wefan.

Byddwch yn ymwybodol o awtistiaeth

Cyflwyniad i beth yw awtistiaeth a chyngor ynghylch y pethau gallwch chi eu gwneud i ddeall awtistiaeth yn well.

Mynd i’r wefan.

Weli di fi?

Nod yr ymgyrch ‘Weli di fi?’ yw newid y ffordd y mae awtistiaeth yn cael ei hystyried a helpu i wella bywydau pobl gydag awtistiaeth a'u teuluoedd.

Mynd i’r wefan.

Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn darparu asesiad diagnostig awtistiaeth, cymorth a chyngor i oedolion gydag awtistiaeth, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Gall preswylwyr Merthyr Tudful a RhCT fynd yma Cwm Taf IAS a gall preswylwyr sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr fynd yma Western Bay IAS.

Mynd i’r wefan.

Cysylltiadau

Mae gan bob awdurdod lleol Arweinydd Awtistiaeth lleol, sef y cyswllt allweddol am wybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch awtistiaeth yn yr ardal honno.

Mae’r manylion cyswllt i’w gweld yma.