Ymatebwyr symudol

Term yw “Technoleg Gynorthwyol’ ar gyfer dyfeisiau neu offer sy’n cael eu defnyddio i helpu pobl i fyw’n annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartref.

Mae’r rhaglen Technoleg Gynorthwyol yn Rhondda Cynon Taf yn cynnig ymateb cyflymach i bobl sy’n defnyddio larwm llinell fywyd (sef gwasanaeth larwm personol) neu fathau eraill o deleofal.

Mae larymau llinell fywyd wedi eu cysylltu â chanolfan fonitro 24 awr y dydd. Byddan nhw’n ymateb pan fydd larwm yn canu ac yn penderfynu ar yr ymateb mwyaf priodol i’r sefyllfa.

Mae’r elfen hon o’r rhaglen, sy’n cael ei chyllido gan y Gronfa Trawsnewid, yn cynnwys Gwasanaeth Ymateb Symudol, ac mae staff gofal cartref cofrestredig yn rhan o hwn.

Mae’r Gwasanaeth Ymateb Symudol ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae hyn yn golygu os bydd rhywun yn cwympo ac yn gwasgu’r botwm ar ei larwm personol, bydd aelodau o’r tîm yn gallu mynd ato cyn gynted â phosib (gan amlaf o fewn un awr).

Mae’r staff yn y gwasanaeth yn hynod o brofiadol ac maen nhw’n cael hyfforddiant rheolaidd gan sefydliadau fel Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a gwasanaethau gofal cymdeithasol i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gallu ymateb yn briodol.

Mae Gwasanaeth yr Ymatebwyr Symudol yn gallu rhoi cymorth i unigolyn gydag anghenion anfeddygol yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu does dim rhaid iddo fod i’r ysbyty’n ddiangen ac os bydd angen rhagor o gymorth arno i aros gartref, bydd y gwasanaeth yn gallu trefnu cymorth trwy’r cynllun Cadw’n Iach Gartref 2.

Cymorth lles

Nid diwedd y cymorth yw hyn.

Yn rhan o waith y Gronfa Trawsnewid, mae’r rhaglen Technoleg Gynorthwyol yn cynnwys asesiadau lles a galw rhyngweithiol hefyd. Prosiect peilot yw’r gwaith hwn i bobl sydd wedi cael gwasanaeth ataliol fel gwasanaeth ailalluogi.

Yn rhan o hyn, mae trinwyr galwadau profiadol yn mynd ati’n rhagweithiol i ffonio unigolion sydd wedi cael cymorth gan wasanaethau fel gwasanaethau ailalluogi ac sydd wedi bod yn annibynnol rhag gofal hirdymor.

Trwy ffonio’n rheolaidd, mae’r trinwyr galwadau yn gallu helpu pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartref a rhoi sicrwydd iddyn nhw fod modd trefnu gwasanaethau i ddarparu’r cymorth iawn yn gyflym os bydd pethau’n newid.

Sut mae’r gwasanaeth wedi helpu pobl?

Ers i’r gwasanaeth ddechrau:

  • Mae’r gwasanaeth wedi cael 5,541 o geisiadau. Mae’r Ymatebwyr Symudol wedi delio â 1,646 o achosioon o gwympo ac mae mwy na 2,000 o wiriadau lles wedi cael eu cynnal
  • Yn achos 96% o’r ymweliadau, ymatebwyd o fewn un awr
  • Mae 100% o’r adborth ynglŷn â’r gwasanaeth rydyn ni wedi ei gael gan ddefnyddwyr y gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi bod yn rhagorol/dda
  • Mae chwarter y galwadau sy’n cael eu trin yn y Ganolfan Fonitro Llinellau Bywyd yn alwadau rhagweithiol gan ein hymatebwyr er mwyn hybu annibyniaeth

Adborth gan unigolyn sy’n defnyddio’r gwasanaeth:

“Mae’r gwasanaeth wedi tawelu fy meddwl yn fawr a does dim byd negyddol i’w ddweud amdano. Rwy’n ddiolchgar iawn.”

Adborth gan unigolyn sy’n defnyddio’r gwasanaeth:

“Dydw i ddim yn gallu beirniadu’r gwasanaeth, mae’n rhagorol.”