Croeso i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg. Ein nod yw gwella lles pobl sy’n byw yn RhCT, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful a’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar eu cyfer.

Ymunwch â'n ‘hac-athonau’

Yn ystod yr hydref byddwn ni’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau creadigol a elwir yn ‘hac-athonau’ i ddod â phobl â phrofiadau byw at ei gilydd gyda gweithwyr proffesiynol. Yn ystod yr hac-a-thonau, byddwn ni’n trafod heriau allweddol sy’n wynebu ein cymunedau ac yn ceisio adnabod ffydd o’u datrys gyda’n gilydd. Bydd hyn yn adeiladu ar waith a ddigwyddodd eisoes, ac yn bwydo i mewn i’r cynlluniau gwaith rhanbarthol er mwyn i ni allu dechrau creu a gwella gwasanaethau er mwyn cwrdd ag anghenion.

Mynd i’r dudalen

"Trwy gymryd camau cadarnhaol gyda’n gilydd, gallwn ni sicrhau bod CTM yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo."

Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (RIF) yn gronfa newydd dros bum mlynedd a fydd yn helpu i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Darllen mwy

Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae'r Rhaglen Drawsnewid yn dod â phobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd fel bod pobl sy'n byw yn y gymuned yn cael y cymorth gorau posib.

Darllenwch ragor

Ein cymunedau

Cewch wybod sut rydyn ni'n rhoi cymorth i gymunedau Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yma

Darllenwch ragor

Cyllid

Mae’n bwysig bod pobl yn cael y gwasanaethau iawn, ar yr adeg iawn. Mae ffrydiau cyllid yn cael eu rheoli trwy ein Huned Gomisiynu Rhanbarthol.

Darllenwch ragor

Asesiad Anghenion y Boblogaeth ac Asesiad Llesiant.

Mae angen i ni ddeall pa wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant sy’n cyfri i bobl sy’n byw yn ein rhanbarth, er mwyn i ni allu creu gwasanaethau newydd a gwella rhai sydd gennym eisoes.

Darllen mwy

Y Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella

Mae'r Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella yn edrych ar ffyrdd newydd o wella gwasanaethau a’u newid er gwell.

Darllenwch ragor

Gwrandewch ar ein podlediad diweddaraf

Ein hanesion

Darllenwch am y prosiectau ledled y rhanbarth sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn.

Diwrnod creadigrwydd iechyd meddwl a lles yng Nghymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Cafodd plant a phobl ifanc eu gwahodd i gymryd rhan mewn diwrnod creadigol yng Nghymdeithas Gymunedol Gilfach Goch. Aethon nhw ati i greu ffilmiau, ysgrifennu caneuon a chreu dyluniadau i ddangos beth

Darllenwch ragor

Caredigrwydd yn ystod y cyfnod clo

Beth yw caredigrwydd i breswylwyr ledled y rhanbarth?

Gwyliwch y ffilm yma

Prosiect Llywio

Mae ariannu campfa werdd wedi ei gwneud hi’n bosib cynnal gweithgareddau yn yr awyr agored i bobl gyda lles emosiynol gwael neu bobl sydd mewn perygl o ddioddef o hynny.

Darllenwch ragor

Rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael ychydig o hwyl yn ystod y pandemig.

Sefydlodd Cyngor RhCT gyfres o weithgareddau chwarae er mwyn helpu plant a phobl ifanc agored i niwed oedd yn gwarchod yn ystod y cyfnod clo cyntaf.

Darllenwch ragor

Cymorth a chyngor hanfodol yn ystod cyfnod clo COVID-19

Dyma sut mae Gail, un o Lywyddion Cymunedol BAVO, a thîm Pwynt Mynediad Cyffredinol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cydweithio i helpu preswylydd sy'n byw gyda chyflwr poenus.

Darllenwch ragor

Bod yn gyfaill i bobl hŷn sy'n byw yng Nghwm Taf

Mae Kelly yn treulio ei hamser yn ffonio pobl am sgwrs, neu'n cynnig cymorth i bobl fel siopa neu gasglu presgripsiynau.

Darllenwch ragor

Creu amgylchedd cefnogol i ofalwyr ifanc ym Merthyr Tudful.

Mae sawl her i fod yn ofalwr ifanc. Yn ystod pandemig COVID-19, mae 'Prosiect Hyder' Barnardo’s wedi rhoi cymorth i'r bobl ifanc hyn mewn sawl ffordd.

Darllenwch ragor

Cymerwch ran

Rydyn ni’n credu y dylai ein gwaith gael ei arwain gan bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Cewch wybod sut gallwch chi gymryd rhan yma.

Cyfleoedd

Hawdd i'w darllen

Os byddai'n well gyda chi weld fersiwn Hawdd i’w Ddarllen o’r cynnwys hwn, lawrlwythwch hi yma.

Agored

Aelodau Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Rydyn ni’n falch o fod yn aelodau Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru